Bank Młodych Mistrzów Sportu – konkurs fundacji BZ WBK

Szanowni Państwo,

Czekając na rozstrzygnięcie konkursu w Ministerstwie Sportu i Turystyki bacznym okiem przyglądamy się innym źródłom finansowania. Jednym z nich została ostatnio Fundacja BZ WBK, która ogłosiła nabór wniosków do konkursu Bank Młodych Mistrzów Sportu.

Poniżej znajdziecie Państwo Regulamin konkursu skopiowany ze strony Fundacji BZ WBK. Najważniejsze punkty:

 • Konkurs ma na celu wsparcie (tzn – dotacja nie pokryje wszystkich kosztów projektu) realizacji projektów służących rozwojowi grup młodzieży na płaszczyźnie sportowej, edukacyjnej.
 • Beneficjentami mogą być osoby między 10 a 26 r. ż.
 • Aplikacje należy składać poprzez stronę http://granty.fundacja.bzwbk.pl/
 • Maksymalna kwota dofinansowania to 10 000 zł.
 • Termin składania wniosków to 13 lutego 2017
 • Projekt musi się zakończyć najpóźniej 31.12.2017 r.

Zachęcamy do zapoznania się z tą możliwością. Więcej informacji z pewnością można uzyskać pod adresem e-mail: fundacja@bzwbk.pl lub numerami telefonu Fundacji: 22 586 89 99 lub 22 634 55 92.

Regulamin konkursu „Bank Młodych Mistrzów Sportu  ” –  edycja 1/2017

 Zasady ogólne

 1. Organizatorem konkursu grantowego „Bank Młodych Mistrzów Sportu” jest Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. im. Stefana Bryły z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, KRS 0000120807 („Fundacja”) we współpracy z Bankiem Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, KRS 0000008723(„Bank”).
 2. Celem konkursu jest wsparcie realizacji projektów służących rozwojowi grup młodzieży na płaszczyźnie sportowej, edukacyjnej.
 3. Granty udzielane są wyłącznie na projekty których beneficjentami jest młodzież. Młodzieżą w ramach tego programu są określane osoby między 10, a 26 rokiem życia.
 4. Konkurs polega na wyborze najciekawszych inicjatyw sportowych, edukacyjnych przygotowanych przez podmioty je realizujące i przyznaniu najlepszym z nich wsparcia finansowego w postaci grantu na realizację podjętych działań.
 5. Nadto przez „Projekt” rozumiany jest cel i plan działania w Polsce lub poza jej granicami, w ramach aktywności sportowej, edukacyjnej, w który zaangażowana będzie młodzież lub dorośli na rzecz młodzieży, w określonym czasie, zgłoszony przez organizację społeczną lub oświatową posiadającą osobowość prawną. Zgłoszony w terminie od 23 stycznia do 13 lutego 2017 r., opisany w formie wniosku i wysłany drogą elektroniczną przy użyciu aplikacji elektronicznej dostępnej na stronie http://granty.fundacja.bzwbk.pl/
 6. W edycji odbywającej się od 23 stycznia do 13 lutego 2017 r. pierwszeństwo będą miały Projekty związane ze sportem, promujące młode talenty w różnych zespołowych dyscyplinach sportowych.
 7. Beneficjentami Projektu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 10 rok życia i nie ukończyły 26-tego roku życia w dniu 23 stycznia 2017 r.
 8. Granty nie są przyznawane podmiotom komercyjnym oraz indywidualnym osobom fizycznym.
 9. Granty przyznawane są tylko tym instytucjom lub organizacjom społecznym, które posiadają osobowość prawną (dalej określanych jako „Organizacja”).
 10. Dana Organizacja może otrzymać grant w ramach konkursu „Bank Młodych Mistrzów Sportu” tylko raz w roku kalendarzowym.
 11. W ramach jednej edycji konkursu Bank Młodych Mistrzów Sportu„ jedna Organizacja może złożyć jeden wniosek.
 12. Fundacja nie finansuje w całości planowanych Projektów, ale je dofinansowuje.
 13. Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego programu wynosi 10.000,00 zł.
 14. Projekt musi zostać zrealizowany najpóźniej do dnia 31.12.2017 r.

Terminy naboru wniosków oraz wyniki

 1. Nabór wniosków konkursu „Bank Młodych Mistrzów Sportu” potrwa w terminie od 23 stycznia do 13 lutego 2017 r.
 2. Wszystkie zgłoszone Projekty zostaną ocenione przez komisję konkursową składającą się z trzech niezależnych ekspertów.
 3. Spośród zgłoszonych Projektów komisja konkursowa wybierze te, które otrzymają najwyższą punktację oraz pozytywne oceny i opinie ekspertów.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 21 marca 2017 r. na stronie internetowej Fundacji pod adresem fundacja.bzwbk.pl
 5. Granty zostaną wypłacone przez Fundację w formie darowizny.

 Aplikacja

 1. W programie grantowym rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostały złożone przy użyciu specjalnej aplikacji internetowej znajdującej się na stronie Fundacji – http://granty.fundacja.bzwbk.pl/.
 2. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o grant jest wypełnienie wszystkich wymaganych pól i załączenie skanów wszystkich wymaganych dokumentów.
 3. Wypełnienie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem grantu.

 Wymagane dokumenty

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest do załączenia statutu i aktualnego odpisu z KRS, celem poświadczenia wiarygodności reprezentowanego przez siebie podmiotu. Organizacje nie posiadające numeru KRS prosimy o przedstawienie dokumentów poświadczających uprawnienia do zawierania umów cywilno–prawnych oraz zaciągania zobowiązań finansowych (np. szkoły – upoważnienia nadane przez gminę). Fundacja zastrzega sobie prawo wglądu do oryginałów załączonych dokumentów.
 2. Udział Organizacji w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przekazanie danych kontaktowych mediom promującym konkurs, wskazanym przez Fundację lub Bank, w celu przygotowania materiału filmowego, prasowego, internetowego bądź radiowego z realizacji zgłoszonego przez Organizację Projektu oraz zobowiązania się do współpracy z tymi mediami w celu promocji konkursu.
 3. Organizacje biorące udział w Konkursie pozyskają zgody na wykorzystanie wizerunku osób biorących udział w przygotowaniu i realizacji zgłoszonych Projektów.
 4. Organizacje, którym zostaną przyznane granty są zobowiązane do przekazania Fundacji i Bankowi materiałów w postaci zdjęć lub materiałów video dokumentujących i podsumowujących Projekt z prawem do ich użytkowania w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Przekazując materiały Organizacja oświadcza, że uzyskała zgodę osób w nich przedstawionych do nieodpłatnego udostępnienia wizerunku Fundacji i Bankowi. Fundacja i Bank mają prawo do korzystania z przekazanych materiałów bezterminowo, na terenie RP oraz poza jej granicami poprzez w szczególności: Internet, Intranet, portale społecznościowe, ulotki, itp.

Komisja konkursowa i kryteria oceny wniosków

 1. Każdy wniosek oceniany jest przez trzy osobowy zespół. W skład zespołu wejdą przedstawiciele Fundacji oraz zaproszeni przez Fundację zewnętrzni eksperci.
 2. Grant przyznawany jest na podstawie punktów wynikających ze średniej ocen oraz opinii ekspertów.
 3. Projekty będą oceniane wg poniższych kryteriów i w ramach poniższej skali punktowej:
 • Potrzeba realizacji Projektu na danym terenie, we wskazanym środowisku – 0-10 pkt.
 • Zgodność Projektu z aktualnym priorytetem edycji – 0-7 pkt.
 • Pomysłowość, innowacyjność i atrakcyjność form realizacji Projektu – 0-10 pkt.
 • Wartości wychowawcze i edukacyjne płynące z realizacji Projektu – 0-10 pkt.
 • Wiarygodny i rzetelny kosztorys – 0-7 pkt.
 • Pozyskanie środków finansowych z dodatkowych źródeł – 0-3 pkt.
 • Rekomendacja wybranego dyrektora oddziału BZWBK – 0-3 pkt
 • Dodatkowo brana jest pod uwagę opinia ekspertów na temat wniosku.
 1. W celu uwiarygodnienia wnioskodawcy, Fundacja rozsyła złożone wnioski do dyrektorów oddziałów Banku Zachodniego WBK, którzy opiniują wnioskodawców i ich Projekty.
 2. W związku z tym wszyscy wnioskujący, przed wypełnieniem aplikacji powinni skontaktować się z dyrektorem najbliższego oddziału Banku Zachodniego WBK, w celu poinformowania go o zamiarze złożenia wniosku i zapoznania go z organizacją i planowaną inicjatywą.
 3. Spośród zgłoszonych Projektów komisja konkursowa wybierze najlepsze, które otrzymają granty na podstawie ocen ekspertów i ich opinii o Projektach.
 4. Jeżeli wniosek z przyczyn formalnych nie będzie spełniał wytycznych konkursu, nie będzie podlegał dalszej ocenie merytorycznej.

 Inne wymagania dotyczące Projektów i ich realizacji

 1. Ze środków grantowych nie można pokrywać kosztów administracyjnych np. energia, ogrzewanie.
 2. Koszt koordynatora projektu nie może przekraczać 10% otrzymanej kwoty grantu.
 3. Wynagrodzenie w ramach Projektu może być przewidziane jedynie dla zatrudnianych specjalistów, bez których nie byłaby możliwa realizacja Projektu.
 4. Projekt realizowany ze środków Fundacji powinien zostać opatrzony logo Fundacji na wszystkich materiałach, reklamach itp. promujących inicjatywę – logo do pobrania na stronie fundacja.bzwbk.pl

Forma grantu

 1. Z organizacjami, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone zawierana jest umowa darowizny, na podstawie danych podanych we wniosku.
 2. Granty wypłacane są po otrzymaniu przez Fundację egzemplarza podpisanej przez obie strony umowy na konto podane w formularzu zgłoszenia Projektu.
 3. Wysokość darowizny może różnić się od wnioskowanej kwoty. O wysokości darowizny decyduje komisja konkursowa.
 4. W przypadku przyznania mniejszej niż wnioskowana kwoty organizacja zobligowana jest do kontaktu z Fundacją i uzgodnienia zmian w kosztorysie przed rozpoczęciem realizacji Projektu.

 Rozliczenie

 1. Z otrzymanej darowizny wnioskodawca jest zobowiązany rozliczyć się w terminie 30 dni od daty zakończenia Projektu (zadeklarowanej przez organizację we wniosku konkursowym) przy użyciu aplikacji internetowej http://granty.fundacja.bzwbk.pl/.
 2. Wnioskodawca rozlicza się pod względem rachunkowym i merytorycznym z wykonanego zadania.
 3. Wszystkie dokumenty księgowe poświadczające zakup towarów i usług niezbędnych do realizacji Projektu, na który Organizacja otrzymała z Fundacji darowiznę powinny być wystawione na Organizację.
 4. Do rozliczenia należy dołączyć dwustronne skany wszystkich dokumentów księgowych, które powinny być odpowiednio opisane i zawierać informację o źródle finansowania.
 5. Kwotę niewykorzystaną lub nierozliczoną w terminie należy zwrócić na konto Fundacji 89 1090 1056 0000 0001 1651 6298 w tytule wpłaty wpisując numer umowy, w terminie do 30 dni od daty zakończenia Projektu.
 6. W sprawozdaniu z realizacji Projektu należy umieścić zdjęcia, skany prasy lub inne materiały potwierdzające realizację Projektu.

Ponowne ubieganie się o grant

 1. Organizacje, które składały wnioski, ale nie otrzymały grantu mogą ponownie ubiegać się o dofinansowanie w danym roku kalendarzowym.
 2. Ubieganie się o ponowne dofinansowanie w ramach programów Fundacji jest możliwe dopiero po uprzednim rozliczeniu się z wcześniej przyznanych środków.

Dodaj komentarz