Szansa na środki od IKEA

Szanowni Państwo,

IKEA ogłosiła konkurs, w którym można pozyskać środki na przeprowadzenie programu wychowawczo-edukacyjnego z zakresu problematyki zmian klimatycznych oraz równocześnie projekt remontu prowadzonej przez siebie placówki. Poniżej wyrywki z regulminu:

Celem Konkursu jest poprawa jakości życia dzieci i młodzieży dotkniętej/ narażonej na dysfunkcje i wykluczenie społeczne poprzez wyrównywanie ich szans rozwojowych w zakresie społecznym, intelektualnym i emocjonalnym przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne.

W Konkursie mogą wziąć udział organizacje, stowarzyszenia, fundacje, instytucje i inne podmioty, które na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzą działania na rzecz realizacji celu konkursu („Uczestnicy, działający w „Placówkach”) i które spełniają określone w Regulaminie warunki.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Konkursu są „Zmiany Klimatu”. Wymogiem formalnym dla Uczestników Konkursu jest uwzględnienie tematu zmian klimatu, ekologii, ochrony środowiska w programie edukacyjno-wychowawczym, a także udokumentowanie dotychczas realizowanych warsztatów/zajęć/programów w tym zakresie.

Zadanie konkursowe polega na:
– zaprojektowaniu programu edukacyjno-wychowawczego, uwzględniającego zagadnienia związane ze zmianami klimatycznymi, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz innym skutkom ubóstwa, mającym negatywny wpływ na ich rozwój społeczny, intelektualny i emocjonalny
-oraz stworzeniu projektu remontu, odnowienia, modernizacji lub wyposażenia siedzibyPlacówki prowadzonej przez Uczestnika.
Każdy Uczestnik może przedstawić tylko jedną propozycję programu i tylko jeden projekt.

 

Nagrodą („Nagroda”) w Konkursie są granty dla maksymalnie 5 wybranych przez Komisję zgłoszeń konkursowych („Laureatów”), o łącznej wartości nieprzekraczającej 200,000 (słownie dwieście tysięcy) złotych brutto, przy czym wartość grantu dla jednego Laureata nie przekroczy kwoty 100,000 (słownie sto tysięcy) złotych brutto. Organizator zastrzega, że częśćNagrody zostanie Laureatom przekazana w formie środków pieniężnych, a część w formie kart przedpłaconych do zrealizowania w sklepach IKEA na terenie Polski. Wartość oraz forma przekazania Nagrody zostanie szczegółowo określona w umowie o realizacji programów edukacyjno-wychowawczych i projektów remontowych zawieranej z danym Laureatem.

Strona konkursu

Regulamin

1 myśl na temat “Szansa na środki od IKEA

  1. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !
    Pozdrawiam
    Czy warto sięgać po pieniądze z organizacji, które są wrogo nastawieni do katolików i z których wyrzuca się z pracy za poglądy religijne ?
    Czy cel uświęca środki ?

Dodaj komentarz