KONKURS PLASTYCZNY: „MOJA RODZINA W CZASIE PANDEMII”

KONKURS PLASTYCZNY: „Moja rodzina w czasie pandemii”

Zapraszamy uczniów do wykonania pracy plastycznej przedstawiającej zachowania mające na celu walkę z koronawirusem: mycie rąk, noszenie maseczek, rękawiczek, zachowanie odstępów, pozostanie w domu, kreatywne spędzanie czasu w trakcie kwarantanny, pomoc rodzicom, seniorom lub potrzebującym….

Organizator:
Parafialno-Szkolny Klub Sportowy „BESKIDY”.

Wsparcie finansowe:
– Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020” w ramach realizowanego przez P-SKS „BESKIDY” zadania „ATYWNOŚĆ JEST PRZYJEMNA”,

– Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza,
– Urząd Miasta Bielska-Białej.

Cel konkursu

1. Rozwijanie aktywności plastycznej dzieci i młodzieży.
2. Prezentacja własnych obserwacji na temat walki z epidemią.
3. Kształtowanie postawy obywatelskiej poprzez stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych związanych z pandemią (pozostanie w domu, częste mycie rąk ect.).

Warunki konkursu

1. Kategorie wiekowe:
a) kategoria I: dzieci przedszkolne,
b) kategoria II: klasy I – III szkoły podstawowej,
c) kategoria III: klasy IV – VIII szkoły podstawowej.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę (bez pomocy rodziców).
3. Praca powinna być wykonana na kartce o formacie A4. Technika: malarstwo, rysunek, grafika, kolaż, techniki mieszane.
4. Praca powinna przedstawiać zachowania mające na celu walkę z koronawirusem,
5. Ocenie podlegać będą:
– PLASTYCZNA interpretacja tematu,
– oryginalność pomysłu,
– samodzielność wykonania,
– estetyka wykonania.
6. Prace konkursowe (zdjęcie lub skan pracy) należ przekazać do 31 maja 2020r.
do P. Anny Stachury na adres e-mail ania.stachura13@gmail.com lub przez dziennik elektroniczny (dla uczniów SP28). Tel. Kontaktowy 734 491 348.
Wraz z pracą konkursową należy przesłać następujące informacje:
➢ Imię i nazwisko autora pracy,
➢ Klasa do jakiej uczęszcza dziecko,
➢ Dane opiekuna prawnego do kontaktu (numer telefonu).
7. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy przez Klub np. na stronie www lub Facebooku.

Dodaj komentarz